Budowa oczyszczalni ścieków wraz z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych, budowie dróg dojazdowych dla Domu Pomocy Społecznej „Leśna Polana”

Inwestor: Dom Pomocy Społecznej „Leśna Polana”, Jasieniec 69, 66-320 Trzciel,

Temat: Oczyszczalnia ścieków dla Domu Pomocy Społecznej „Leśna Polana”

Zakres wykonywanych prac obejmował:

- MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH,
- WSZYSTKIE NIEZBĘDNE OKREŚLONE PRZEPISAMI PRAWA: UZGODNIENIA, OPINIE, OPERATY, RAPORTY, DECYZJE, WARUNKI TECHNICZNE ORAZ OŚWIADCZENIA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI  O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZEBIEG SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ,
- DECYZJĘ O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO,
- PROJEKT PEŁNOBRANŻOWY BUDOWLANY WRAZ Z INFORMACJĄ BIOZ
- SPECYFIKACJĘ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  OPRACOWANĄ ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 2 WRZEŚNIA 2004 R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU I FORMY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO,
- PRZEDMIAR ROBÓT
- KOSZTORYS INWESTORSKI OPRACOWANY ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 18 MAJA 2004 R. W SPRAWIE OKREŚLANIA METOD I PODSTAW SPORZĄDZANIA KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO, OBLICZANIA PLANOWANYCH KOSZTÓW PRAC PROJEKTOWYCH ORAZ PLANOWANYCH KOSZTÓW ROBÓT BUDOWLANYCH OKREŚLONYCH W PROGRAMIE FUNKCJONALNO - UŻYTKOWYM (DZ.U. NR 130, POZ. 1389),
- DOKUMENTACJĘ WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH

WYKAZ PROJEKTOWANYCH SIECI I URZĄDZEŃ :
KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA Ø200 PVC– 70,36 m
KANALIZACJA SANITARNA TŁOCZNA Ø90 PE – 136,14 m
PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW – 1 szt.
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW Qdśr =15,89 m3/dobę  -  1 szt
WYLOT WÓD OCZYSZCZONYCH Ø200 BETON -  1 szt
UMOCNIENIE I REMONT ROWU CHŁONNEGO
KABEL ELEKTRYCZNY TYPU YKYŻO – 257 m
LAMPA OŚWIETLENIOWA - 1 szt
DROGA DOJAZDOWA O SZER. 4,5; DŁ. 50,0m

NA PODSTAWIE W/W WYMIENIONEJ DOKUMENTACJI UZYSKANO PRAWOMOCNĄ DECYZJĘ O POZWOLENIU NA BUDOWĘ.

« Powrót

Dojazd:

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź