Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Cetuń-Rosocha-Polanów,gmina Polanów

Inwestor: Gmina Polanów, ul. Wolności 4, 76-010 Polanów

Temat: Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Cetuń-Rosocha-Polanów,gmina Polanów

Zakres wykonywanych prac obejmował:

- MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH,
- WSZYSTKIE NIEZBĘDNE OKREŚLONE PRZEPISAMI PRAWA: UZGODNIENIA, OPINIE, OPERATY, RAPORTY, DECYZJE, WARUNKI TECHNICZNE ORAZ OŚWIADCZENIA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZEBIEG SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH,
- DECYZJĘ O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO,
- DECYZJĘ O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA,
- PROJEKT BRANŻOWY BUDOWLANY WRAZ Z INFORMACJĄ BIOZ
- SPECYFIKACJĘ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  OPRACOWANĄ ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 2 WRZEŚNIA 2004 R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU I FORMY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO,
- PRZEDMIAR ROBÓT
- KOSZTORYS INWESTORSKI OPRACOWANY ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 18 MAJA 2004 R. W SPRAWIE OKREŚLANIA METOD I PODSTAW SPORZĄDZANIA KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO, OBLICZANIA PLANOWANYCH KOSZTÓW PRAC PROJEKTOWYCH ORAZ PLANOWANYCH KOSZTÓW ROBÓT BUDOWLANYCH OKREŚLONYCH W PROGRAMIE FUNKCJONALNO - UŻYTKOWYM (DZ.U. NR 130, POZ. 1389),
- DOKUMENTACJĘ WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH

ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ PROJEKTOWANYCH SIECI :
KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA – 4045,28 m
KANALIZACJA SANITARNA TŁOCZNA –5855,48 m
PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW – 3 szt.
przepompownie przydomowe 3 szt.

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT WYNIOSŁA  4 021 779,47  ZŁ NETTO.

NA PODSTAWIE W/W WYMIENIONEJ DOKUMENTACJI UZYSKANO PRAWOMOCNĄ DECYZJĘ O POZWOLENIU NA BUDOWĘ.

« Powrót

Dojazd:

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź